DcH Jyderup

Danmarks civile Hundeførerforening - klubben for alle...

DcH Jyderup kalender

April 2019
M T O T F L S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Log Ind

   Betaling til DcH Jyderup.               MobilePay: 86079 (Husk navn).               Netbank: reg.1551 konto 4210433

 

DcH-Jyderup

- en aktiv hundeklub

§ 1

Foreningens navn er: Jyderup Civile Hundeførerforening – Forkortet: DcH-Jyderup

Dens Hjemsted er: Holbæk kommune

Foreningen er medlem af landsforeningen: Danmarks Civile Hundeførerforening.

§ 2

Foreningens formål er, dels at virke for anvendelsen af hundens evner og færdigheder til konkurrencesport, dels at medvirke til fremme og forbedring af vilkårene for hunde generelt.

Det er endvidere foreningens formål at tilbyde hundeinteresserede mulighed for at dyrke denne aktivitet, samt med udgangspunkt i hundearbejde, at udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar for foreningen og i det lokale samfund.

For at nå disse mål skal foreningen:

1: Samle hundeinteresserede personer i en forening.

Det er en forudsætning for udøvelse af aktivt hundearbejde, at den pågældende er medlem af foreningen.

2: Arbejde for at uddanne det enkelte medlem i at forstå og få optimal glæde ved samvær med hunden, så den får et aktivt og indholdsrigt liv.

3: Formidle trænings- og konkurrencetilbud, der tilgodeser hundens behov og hundeførerens interesser.

4: Arbejde med både konkurrence- og breddetræning, samt grundlæggende opdragelse af familiehunden. Herunder gennem et aktivt ungdomsarbejde, at fremme børn og unges omgang og forståelse for hunden.

5: Arbejde på at fastholde medlemmerne gennem et aktivt foreningsliv.

6: Afholde lokale konkurrencer og/eller prøver.

7: Tilmelde/ godkende deltagere til konkurrencer med andre foreninger i DcH.

8: Uddanne eller lade uddanne kvalificerede ledere, instruktører og dommere.

§ 3

Enhver, der vil medvirke til fremme af foreningens formål, kan optages som medlem.

Bestyrelsen kan dog nægte optagelse i foreningen, såfremt ansøgeren har gjort sig skyldig i en i den offentlige mening vanærende handling.

Nye medlemmer betaler et indskud, der fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling.

Nye medlemmer og medlemmer der starter på 3 måneders Kursus- og Hvalpehold betaler et gebyr for denne træning.

Gebyret omfatter medlemsgebyr til Landsforeningen: DcH og træningsgebyr for de 3 måneders kursus.

Gebyret fastsættes af bestyrelsen.

Foreningen skal betale det fastsatte kontingent til landsforeningen: Danmarks Civile Hundeførerforening.

Medlemmer, der overføres fra en anden lokalafdeling i DcH, og som har betalt kontingent i denne forening for foreningsåret, skal først betale kontingent fra næste regnskabsårs begyndelse.

Bestemmelsen gælder kun kontingent og ikke eventuelt træningsgebyr.

Foreningen tilmelder straks alle nye medlemmer til landsforeningen: DcH

Udmeldelse kan ske skriftligt til foreningens formand eller kasserer.

Manglende rettidig betaling af kontingent for nyt kalenderår betragtes som udmeldelse af lokalforeningen.

§ 4

Kontingent for aktive og passive medlemmer fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.

Indstilling fra bestyrelsen skal foreligge.

Kontingentet består af 2 dele:

Grundkontingent og Træningsgebyr.

Ingen kan deltage i foreningens aktiviteter uden at betale grundkontingent, der dækker grundomkostningerne ved medlemskabet, og giver medlemmet almindelige medlemsrettigheder.

Træningsgebyret giver adgang til træning i henhold til bestyrelsens træningsplan.

Grundkontingentet følger regnskabsåret: 01.01 – 31.12

Sidste frist for rettidig indbetaling er 21 januar.

For at opnå stemmeret på generalforsamlingen skal grundkontingentet være betalt.

Medlemmer, der ikke inden d.21 januar har betalt kontingent, kan slettes af foreningen.

Ingen kan deltage i træning eller konkurrencer, forinden skyldig kontingent for det pågældende regnskabsår er betalt.

Ekskluderede, slettede eller udmeldte medlemmer har intet krav på foreningen eller dens midler.

§ 5

Generalforsamlingen afholdes hvert år i januar måned.

Generalforsamlingen behandler følgende sager:

1: Valg af dirigent og 2 stemmetællere.

2: Beretning af foreningens formand.

3: Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer.

4: Fastsættelse af:

Kontingent

Træningsgebyr

Indskud

Telefonpenge til: Formand, Kasserer og Formand for konkurrenceudvalget

Indstilling fra bestyrelsen skal foreligge

5: Indkomne forslag

6: Valg af formand

Vælges for 2 år på ulige årstal.

7: Valg af Kasserer

Vælges for 2 år på lige årstal.

8: Valg af 1 bestyrelsesmedlem

Vælges for 2 år, sammen med Formanden

9: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

Vælges for 2 år, sammen med Kasserer

10: Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

Valget er for 1 år

11: Valg af 2 revisorer

Vælges for 2 år på henholdsvis ulige og lige år.

12: Valg af 1 revisorsuppleant

Valget er for 1 år.

13: Eventuelt

Skriftlig afstemning skal finde sted, når mindst 1/10 af de fremmødte medlemmer forlanger det, eller når bestyrelsen bestemmer det.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsens formand senest 3 uger før generalforsamlingen.

§ 6

Til vedtægternes vedtagelse, ophævelse eller forandring kræves 2/3 af de mødte stemmeberettigede medlemmers stemmer.

Vedtægterne skal som information indsendes til kredsformanden for landsforeningen: Danmarks Civile Hundeførerforening, senest 4 uger efter generalforsamlingen, hvor de er vedtaget. Kredsformanden videresender efter kontrol en kopi til DcH's sekretariat.

§ 7

Adgang til generalforsamlingen med stemme- og taleret har alle aktive medlemmer af foreningen, der ikke er i kontingentrestance.

Stemmeafgivelse ved fuldmagt kan ikke finde sted.

§ 8

Generalforsamlingen skal holdes senest 31januar.

Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel, skriftligt:

Til alle medlemmerne

eller: I Lokale Dagspresse

eller: I Medlemsbladet

Indkaldelsen skal indeholde dagsorden samt ordlyden af evt. indkomne forslag.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil,

eller:

Når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring derom

Og:

Samtidig til formanden indsender en skriftlig redegørelse over de sager der ønskes behandlet.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes inden 3 uger efter, at begæring herom er modtaget.

§ 9

Bestyrelsen består af:

Formand

Kasserer

Samt:

3 Bestyrelsesmedlemmer.:

Genvalg kan finde sted.

Suppleanter kan deltage i bestyrelsens arbejde og har taleret på lige fod med den valgte bestyrelse.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med:

Næstformand

Sekretær.

Bestyrelsen er ulønnet.

Dog kan der af foreningens midler bevilges:

Fri rejse

Repræsentation og fortæring

o Når udgiften kan relatere sig til omkostninger i hundesagens interesse.

Ligeledes kan der bevilges:

Telefonpenge til:

o Formand

o Kasserer

o Formand for konkurrenceudvalget

Beløbene fastsættes på generalforsamlingen.

§ 10

Foreningen tegnes af formanden.

Foreningens Bank- og Girokonti administreres af den valgte kasserer i dennes valgperiode.

Generalforsamlingen bemyndiger samme kasserer, egenhændigt at anvise fordringer af enhver art, der tilgår foreningen.

§ 11

Foreningens regnskab er fra 01.01. – 31.12

Regnskabet skal føres i en let overskuelig form og skal foreligge i revideret stand inden 8 dage før ordinære generalforsamling og fremlægges til orientering på den ordinære generalforsamling.

Regnskaber og bilag skal gemmes i mindst 5 år efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen fører et regnskab med bilag, et medlemskartotek og en protokol.

§ 12

Samtlige medlemmer har gratis adgang, som tilskuere ved konkurrencer og opvisninger, mod forevisning af sidste medlemskvittering.

Medlemmerne skal dog rette sig efter ledelsens anmodninger.

Konkurrencer og opvisninger afholdes, når bestyrelsen finder det formålstjenligt.

Valg af dommere, indkøb af præmier og uddelinger af disse foretages af bestyrelsen.

Tilmelding til konkurrencer skal ske gennem bestyrelsen, der om nødvendigt kan fastsætte kvalifikationskrav.

Bestyrelsen har ansvaret for, at hundene deltager i de klasser, hvor de rettelig hører hjemme.

§ 13

Med hensyn til disciplinærsager, henvises til de til enhver tid gældende bestemmelser for landsforeningen Danmarks Civile Hundeførerforening

§ 14

Foreningen kan hverken opløses eller udmeldes af Danmarks Civile Hundeførerforening, så længe mindste 5 medlemmer gør fordring på dens beståen.

Skulle der ske udelukkelse af DcH, opløsning eller udmeldelse, skal ejendele, udlånt eller stillet til disposition for foreningen af landsforeningen Danmarks Civile Hundeførerforening, leveres tilbage til denne.

I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens ejendele og kapital Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening.

Opløsning af foreningen eller udmeldelse af landsforeningen Danmarks Civile Hundeførerforening kan kun ske efter vedtagelse på 2 generalforsamlinger, afholdt med minimum 4 uger mellemrum.

Til sikring af et optimalt informationsniveau til medlemmerne, skal kredsformanden inviteres med til den 1. generalforsamling med taleret.

Referat af denne generalforsamling skal tilsendes kredsformanden inden 14 dage.

Vedtager 1.ste generalforsamling ophør/udmeldelse, oprettes et forretningsudvalg, hvori kredsformanden har sæde, til varetagelse af daglige opgaver, herunder udfærdigelse af indbydelse til generalforsamling nr. 2 samt evt. bilag. Som medlem af forretningsudvalget er kredsformanden selvskreven deltager i 2. generalforsamling med taleret. Som deltager i 2. generalforsamling er et medlem af ordensudvalget, dog ikke kredsens OU-medlem, selvskreven med taleret.

I tilfælde af udmeldelse eller udelukkelse må foreningen ikke fremover anvende hele eller dele af navnet Danmarks Civile Hundeførerforening eller DcH's logo(er).

Påtegning:

Vedtægterne er ændret i overensstemmelse med Landsforeningens ønsker.

Vedtægterne er godkendt på generalforsamlingen d. 31.01.2012

Vedtægterne er fremsendt til Kredsrådsformanden jf. gældende regler.

Note: Se fodnote under § 6

Dirigent Jim Mader Hansen godkender referatet.

Racer i DcH-Jyderup

Ingen billeder

Skellingsted, sekundær træningsplads

DcH Jyderup findes på Skamstrupvej 18B.

Vi har også en sekundær træningsplads 

på Åmosevej i Skellingsted.

Afstanden fra vores klub i Mørkøv

er ca. 8 km'er. 

 

Se kort fra Google Maps HER!

 

Vi har 416 gæster og ingen medlemmer online