DcH Jyderup

Danmarks civile Hundeførerforening - klubben for alle...

DcH Jyderup kalender

April 2019
M T O T F L S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Log Ind

   Betaling til DcH Jyderup.               MobilePay: 86079 (Husk navn).               Netbank: reg.1551 konto 4210433

DcH Jyderup bestyrelsen 2019

Titel Navn Kontaktinformationer

Formand

Rikke Broberg Christensen - Sandby Mobil: 6084 1803 - Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Næstformand Grethe Timmermann - Knabstrup Mobil:2272 3495- Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Kasserer Bettina Køllgaard  
Bestyrelsesmedlem Stine Beier
Bestyrelsesmedlem Nanna Halby Nielsen
Suppleant til bestyrelsen Ania Holm
Suppleant til bestyrelsen Michele Langkjær

 

DcH-Jyderup

- en aktiv hundeklub

§ 1

Foreningens navn er: Jyderup Civile Hundeførerforening – Forkortet: DcH-Jyderup

Dens Hjemsted er: Holbæk kommune

Foreningen er medlem af landsforeningen: Danmarks Civile Hundeførerforening.

§ 2

Foreningens formål er, dels at virke for anvendelsen af hundens evner og færdigheder til konkurrencesport, dels at medvirke til fremme og forbedring af vilkårene for hunde generelt.

Det er endvidere foreningens formål at tilbyde hundeinteresserede mulighed for at dyrke denne aktivitet, samt med udgangspunkt i hundearbejde, at udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar for foreningen og i det lokale samfund.

For at nå disse mål skal foreningen:

1: Samle hundeinteresserede personer i en forening.

Det er en forudsætning for udøvelse af aktivt hundearbejde, at den pågældende er medlem af foreningen.

2: Arbejde for at uddanne det enkelte medlem i at forstå og få optimal glæde ved samvær med hunden, så den får et aktivt og indholdsrigt liv.

3: Formidle trænings- og konkurrencetilbud, der tilgodeser hundens behov og hundeførerens interesser.

4: Arbejde med både konkurrence- og breddetræning, samt grundlæggende opdragelse af familiehunden. Herunder gennem et aktivt ungdomsarbejde, at fremme børn og unges omgang og forståelse for hunden.

5: Arbejde på at fastholde medlemmerne gennem et aktivt foreningsliv.

6: Afholde lokale konkurrencer og/eller prøver.

7: Tilmelde/ godkende deltagere til konkurrencer med andre foreninger i DcH.

8: Uddanne eller lade uddanne kvalificerede ledere, instruktører og dommere.

§ 3

Enhver, der vil medvirke til fremme af foreningens formål, kan optages som medlem.

Bestyrelsen kan dog nægte optagelse i foreningen, såfremt ansøgeren har gjort sig skyldig i en i den offentlige mening vanærende handling.

Nye medlemmer betaler et indskud, der fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling.

Nye medlemmer og medlemmer der starter på 3 måneders Kursus- og Hvalpehold betaler et gebyr for denne træning.

Gebyret omfatter medlemsgebyr til Landsforeningen: DcH og træningsgebyr for de 3 måneders kursus.

Gebyret fastsættes af bestyrelsen.

Foreningen skal betale det fastsatte kontingent til landsforeningen: Danmarks Civile Hundeførerforening.

Medlemmer, der overføres fra en anden lokalafdeling i DcH, og som har betalt kontingent i denne forening for foreningsåret, skal først betale kontingent fra næste regnskabsårs begyndelse.

Bestemmelsen gælder kun kontingent og ikke eventuelt træningsgebyr.

Foreningen tilmelder straks alle nye medlemmer til landsforeningen: DcH

Udmeldelse kan ske skriftligt til foreningens formand eller kasserer.

Manglende rettidig betaling af kontingent for nyt kalenderår betragtes som udmeldelse af lokalforeningen.

§ 4

Kontingent for aktive og passive medlemmer fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.

Indstilling fra bestyrelsen skal foreligge.

Kontingentet består af 2 dele:

Grundkontingent og Træningsgebyr.

Ingen kan deltage i foreningens aktiviteter uden at betale grundkontingent, der dækker grundomkostningerne ved medlemskabet, og giver medlemmet almindelige medlemsrettigheder.

Træningsgebyret giver adgang til træning i henhold til bestyrelsens træningsplan.

Grundkontingentet følger regnskabsåret: 01.01 – 31.12

Sidste frist for rettidig indbetaling er 21 januar.

For at opnå stemmeret på generalforsamlingen skal grundkontingentet være betalt.

Medlemmer, der ikke inden d.21 januar har betalt kontingent, kan slettes af foreningen.

Ingen kan deltage i træning eller konkurrencer, forinden skyldig kontingent for det pågældende regnskabsår er betalt.

Ekskluderede, slettede eller udmeldte medlemmer har intet krav på foreningen eller dens midler.

§ 5

Generalforsamlingen afholdes hvert år i januar måned.

Generalforsamlingen behandler følgende sager:

1: Valg af dirigent og 2 stemmetællere.

2: Beretning af foreningens formand.

3: Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer.

4: Fastsættelse af:

Kontingent

Træningsgebyr

Indskud

Telefonpenge til: Formand, Kasserer og Formand for konkurrenceudvalget

Indstilling fra bestyrelsen skal foreligge

5: Indkomne forslag

6: Valg af formand

Vælges for 2 år på ulige årstal.

7: Valg af Kasserer

Vælges for 2 år på lige årstal.

8: Valg af 1 bestyrelsesmedlem

Vælges for 2 år, sammen med Formanden

9: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

Vælges for 2 år, sammen med Kasserer

10: Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

Valget er for 1 år

11: Valg af 2 revisorer

Vælges for 2 år på henholdsvis ulige og lige år.

12: Valg af 1 revisorsuppleant

Valget er for 1 år.

13: Eventuelt

Skriftlig afstemning skal finde sted, når mindst 1/10 af de fremmødte medlemmer forlanger det, eller når bestyrelsen bestemmer det.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsens formand senest 3 uger før generalforsamlingen.

§ 6

Til vedtægternes vedtagelse, ophævelse eller forandring kræves 2/3 af de mødte stemmeberettigede medlemmers stemmer.

Vedtægterne skal som information indsendes til kredsformanden for landsforeningen: Danmarks Civile Hundeførerforening, senest 4 uger efter generalforsamlingen, hvor de er vedtaget. Kredsformanden videresender efter kontrol en kopi til DcH's sekretariat.

§ 7

Adgang til generalforsamlingen med stemme- og taleret har alle aktive medlemmer af foreningen, der ikke er i kontingentrestance.

Stemmeafgivelse ved fuldmagt kan ikke finde sted.

§ 8

Generalforsamlingen skal holdes senest 31januar.

Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel, skriftligt:

Til alle medlemmerne

eller: I Lokale Dagspresse

eller: I Medlemsbladet

Indkaldelsen skal indeholde dagsorden samt ordlyden af evt. indkomne forslag.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil,

eller:

Når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring derom

Og:

Samtidig til formanden indsender en skriftlig redegørelse over de sager der ønskes behandlet.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes inden 3 uger efter, at begæring herom er modtaget.

§ 9

Bestyrelsen består af:

Formand

Kasserer

Samt:

3 Bestyrelsesmedlemmer.:

Genvalg kan finde sted.

Suppleanter kan deltage i bestyrelsens arbejde og har taleret på lige fod med den valgte bestyrelse.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med:

Næstformand

Sekretær.

Bestyrelsen er ulønnet.

Dog kan der af foreningens midler bevilges:

Fri rejse

Repræsentation og fortæring

o Når udgiften kan relatere sig til omkostninger i hundesagens interesse.

Ligeledes kan der bevilges:

Telefonpenge til:

o Formand

o Kasserer

o Formand for konkurrenceudvalget

Beløbene fastsættes på generalforsamlingen.

§ 10

Foreningen tegnes af formanden.

Foreningens Bank- og Girokonti administreres af den valgte kasserer i dennes valgperiode.

Generalforsamlingen bemyndiger samme kasserer, egenhændigt at anvise fordringer af enhver art, der tilgår foreningen.

§ 11

Foreningens regnskab er fra 01.01. – 31.12

Regnskabet skal føres i en let overskuelig form og skal foreligge i revideret stand inden 8 dage før ordinære generalforsamling og fremlægges til orientering på den ordinære generalforsamling.

Regnskaber og bilag skal gemmes i mindst 5 år efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen fører et regnskab med bilag, et medlemskartotek og en protokol.

§ 12

Samtlige medlemmer har gratis adgang, som tilskuere ved konkurrencer og opvisninger, mod forevisning af sidste medlemskvittering.

Medlemmerne skal dog rette sig efter ledelsens anmodninger.

Konkurrencer og opvisninger afholdes, når bestyrelsen finder det formålstjenligt.

Valg af dommere, indkøb af præmier og uddelinger af disse foretages af bestyrelsen.

Tilmelding til konkurrencer skal ske gennem bestyrelsen, der om nødvendigt kan fastsætte kvalifikationskrav.

Bestyrelsen har ansvaret for, at hundene deltager i de klasser, hvor de rettelig hører hjemme.

§ 13

Med hensyn til disciplinærsager, henvises til de til enhver tid gældende bestemmelser for landsforeningen Danmarks Civile Hundeførerforening

§ 14

Foreningen kan hverken opløses eller udmeldes af Danmarks Civile Hundeførerforening, så længe mindste 5 medlemmer gør fordring på dens beståen.

Skulle der ske udelukkelse af DcH, opløsning eller udmeldelse, skal ejendele, udlånt eller stillet til disposition for foreningen af landsforeningen Danmarks Civile Hundeførerforening, leveres tilbage til denne.

I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens ejendele og kapital Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening.

Opløsning af foreningen eller udmeldelse af landsforeningen Danmarks Civile Hundeførerforening kan kun ske efter vedtagelse på 2 generalforsamlinger, afholdt med minimum 4 uger mellemrum.

Til sikring af et optimalt informationsniveau til medlemmerne, skal kredsformanden inviteres med til den 1. generalforsamling med taleret.

Referat af denne generalforsamling skal tilsendes kredsformanden inden 14 dage.

Vedtager 1.ste generalforsamling ophør/udmeldelse, oprettes et forretningsudvalg, hvori kredsformanden har sæde, til varetagelse af daglige opgaver, herunder udfærdigelse af indbydelse til generalforsamling nr. 2 samt evt. bilag. Som medlem af forretningsudvalget er kredsformanden selvskreven deltager i 2. generalforsamling med taleret. Som deltager i 2. generalforsamling er et medlem af ordensudvalget, dog ikke kredsens OU-medlem, selvskreven med taleret.

I tilfælde af udmeldelse eller udelukkelse må foreningen ikke fremover anvende hele eller dele af navnet Danmarks Civile Hundeførerforening eller DcH's logo(er).

Påtegning:

Vedtægterne er ændret i overensstemmelse med Landsforeningens ønsker.

Vedtægterne er godkendt på generalforsamlingen d. 31.01.2012

Vedtægterne er fremsendt til Kredsrådsformanden jf. gældende regler.

Note: Se fodnote under § 6

Dirigent Jim Mader Hansen godkender referatet.

Konstituerende bestyrelsesmøde 6/2-2019 kl. 18:30 – 18:45

Forslag til fordeling af poster

 • Formand Rikke Broberg
 • Kasserer Bettina Køllgaard
 • Næstformand (Grethe Timmermann)
 • Bestyrelsesmedlem nr. 1 (2 år) Stine Kaa Beier
 • Bestyrelsesmedlem nr. 2. (1 år) Nanna Halby
 • Suppleanter x 2, Michele Langkjær og Ania Holm

Bestyrelsesmøde fra kl. ca. 18:45 - !

 • Bestyrelsen 2019 - Hvem har hvilke opgaver?
 • Kontakt til:
  • Instruktørerne og deltage i instruktør møderne.
   • Stine Beier
  • Nye medlemmer (skal stå på hjemmesiden)
   • Rikke Broberg
  • Konkurrenceudvalget
   • Rikke Broberg
  • Indgående post (skal både formand og kasserer modtage mails?)
   • Rikke Broberg og Grethe Timmermann
  • Kioskansvarlig
   • Grethe Timmermann fra bestyrelsen er ansvarlig.
   • Kirsten Beier står for kiosken.
  • Nøgleansvarlig
   • Ania Holm
  • Instruktør emne hvem spørger og hvad er kriterierne for at få uddannelsen? Med på instruktørerne.
   • En forventning om at de efterfølgende tager holdet.
   • En fra bestyrelsen og en fra instruktørerne – der tager kontakt til mulige emner.
   • Forslag om at der skal foreligge en motiveret skriftlig ansøgning.
   • Denne ansøgning skal være i hus inden.....
  • Dagsorden til bestyrelsesmøderne
   • Rikke Broberg og Grethe Timmermann
  • Referent til bestyrelsesmøderne
   • På Skift
  • Computer til klubben:
   • Der bevilliges til et beløb på max 6000,-
   • Bettina indkøber selv.
   • Computeren står i klubhuset.
 • De opgaver HB har varetaget;

 

Kontaktperson til lodsejere, dvs. aflevere gaver - kontakte ifm konkurrencer. Konkurrenceudvalget / Instruktørerne. Rikke skriver til dem.


Aflevere pant poser i Kalundborg. Rikke arbejder i Kalundborg, så det kan jeg godt.


Opdatere medlemmer til kommune. Kasseren Bettina Køllgaard.


Hvad der haft med DGI at gøre. Formanden modtager samme post.


Informere trænere om kurser. Formanden Rikke Broberg


Afholdelse af kurser. (kredsinstruktør opgave) INGEN- vi skal have en kredsinstruktør. Stine Beier tager den med på instruktørmødet.


Handle ind til klubhuset i samarbejde med min kone. Har Dagrofa kort
som nu jeg ikke kan have mere da det følger CVR nummer. Grethe Timmermann/ Kirsten Beier får kortet.


Modtage forespørgelser vedr. plads på hold. Formanden Rikke Broberg


Deltage i kreds møder. Formanden Rikke Broberg

Kredsgeneralforsamling Stine og Rikke


Suppleant som revisor i kredsen – Bortfalder.

 • Planlægning af årets bestyrelsesmøder
  • Hvor mange møder?
   • 5 minimum.
  • Tidspunkt?
   • Ca. 18 – 18:30
  • Hvor?
   • I klubben.
  • Faste punkter – Vedtaget:
   • Vigtig post – formanden.
   • Kasseren - siden sidst kan klares pr. mail.
   • Instruktørkontakt - siden sidst Stine Beier.
   • Kommende opgaver.
 • Årets opgaver / arrangementer:
  • Lån af lokaler på skolen - Grethe er kontaktperson – Kirsten Christensen, Brian Thomsen, Michael Bay og Kirsten Beier. Formanden bliver informeret.
   • Benyttelsesaftale – Fra kommunen og forhandlingen står Grethe for.
   • Indretning af nye lokaler – Grethe og Kirsten.
   • Nedtagning af nuværende lokale
   • Agility (Nanna Halby)
  • Opslag på FB og efterlyse medlemmer der vil være med til at løfte denne opgave. Grethe Timmermann.
 • Ny hjemmeside - Niels (Grethes mand styrer det) www.skolevej46.dk
 • Konkurrencer - Lydighed den 14. april 2019 C + B

                                         Lydighed den 18. august 2019 A

Der oprettes et aktivitetsudvalg i klubben, medlemmer inviteres. Instruktørerne informeres inden vi laver et opslag.

 • Sommerafslutning – Hvem står for den?
 • Juleafslutning - forslag søndag den 24. November

Konkurrenceudvalget:

 • Klubmesterskab - forslag søndag den 10. november

FORSLAG;

 • Generalforsamling 2020 - forslag tirsdag den 28/1-2020
 • Instruktør – efteruddannelse 2019
  • Tine ønsker at komme på sporarbejdskursus.
  • Kirsten ønsker 2 af kurserne.

Vi beslutter at de frit må vælge de ønsker.

Ønskes der flere kan vi lige tage det op.

Rikke skriver til instruktørerne.

 • Facebook
  • Administratorer – Grethe Timmermann og Rikke Broberg
  • Hvad skal FB-siden bruges til.
   • Efterlysning af medlemmer til udvalg.
   • Vigtige informationer der har interesse for klubbens medlemmer.
   • Bestyrelsen ønsker at instruktørerne opretter grupper til deres hold hvis de ønsker at bruge facebook til afbud mm.
  • Afbud – hvordan vil instruktørerne have det.
 • Persondataforordningen.
  • Bilag – printes og underskrives.
  • Billeder -
 • Nye bestyrelsesmedlemmer.
  • Løs snak
  • Næste bestyrelsesmøde onsdag den 3/4-2018 kl. 18:30 forslås instruktørerne.
 • Priser i kiosken
  • Det blev besluttet at sætte priserne lidt op i kiosken.Rikke laver nyt skilt og hænger i klubben hurtigst muligt.
 • Evt.
  • Punkter til næste dagsorden;

Kioskudvalg

Aktivitetsudvalg

Uddannelsesansvarlig

Hvad kræver det at være hjælper – en træningsaften.

 • Agility
 • Rally
 • Lydighed

Beløbsgrænse til indkøb.

Mvh Rikke Broberg

Formand

Dagsorden bestyrelsesmøde den 24/9-2018, hos Jesper kl. 19.30

Referat - Rikke.

 • Fra sidste møde:
  • Kasserposten - Mulige emner Grethe 5 min.
   1. i) Muligt emne ønsker ikke at tage posten.
   2. ii) Spørge ud blandt medlemmerne/trænerne. Hjemmesiden, Rikke og facebook, Jesper.
 • iii) Næste mulige emne, Grethe spørger.
 • Mangler svar fra kommunen, punkterne på næste bestyrelsesmøde den 14/11-2018
 • Klubhus - hvad er der nyt fra kommunen. NÆSTE MØDE
  1. i) Vi ønsker at låne pavillon på skolen mens vi bygger på nuværende sted.
 • Nyt fra kommunen NÆSTE MØDE
  1. i) Et fint møde, dog var der ingen klare svar,  da kommunen ikke på forhånd havde undersøgt vores spørgsmål ang pavillon på skolen.
  2. ii) Afklaring på om vi kan låne pavillion.
 • iii) På mødet vil vi gerne have styr på regler i forhold til at bygge klubhus og nedrivning og bortskaffelse af det gamle klubhus. vi får ikke dispensation på opsætning af brugt pavillon.
 1. iv) Placering af container på boldbanen. Der skal søges byggetilladelse
 2. v) Hjælp til projektering.
 • AG-banen flyttes på boldbanen. Venter på svar fra kommunen, da der skal søges byggetilladelse.
  1. i) til dette formål købes 2 20-fods containere, hvem står for løb.
 • Implementering af de nye vedtægter i nuværende vedtægter. Grethe 15 min. NÆSTE MØDE
 • Trænermøde - bestyrelsen ønsker 2 fælles møder om året - hvornår ligger næste møde. 5 min.
  • 9/10-18 Næste møde
  • Jesper hører trænerne hvad behovet er for bestyrelsens deltagelse i deres møder.
  • Juleafslutning en 24/11 står trænerne for i samarbejde med de der har mulighed for at hjælpe.
 • Formandens punkt ☺
  • Fra Kirsten Christensen - er vi interesseret i overtage gamle pokaler for at genbruge dem. 5 min. Bestyrelsen takker nej.
 • Brush Up kursus for vores instruktører ( Rikke) 28/10-18, 10 min.

Hvordan bliver nye medlemmer til gamle medlemmer?
- Velkomst til vores nye medlemmer
- Gode ideer til belønnings strategier
- Gode øvelser til hvalpe og teenagehunde
Dette kursus er sponsoreret af Agria, og er for ALLE klubbens instruktører.
Udgangspunktet er fastholdelse af medlemmer med vægt på hvalpe og teenagehunde.
Det vil blive betegnet som et brush up kursus for instruktører som har
fungeret i en årrække, så de kan få den gamle instruktørbog opdateret eller få en ny.
Kurset vil indeholde både teori og praktik, og vil bl.a. indeholde noget om:
foreningsånd, planlægning af træning, leg med hund, forstærkningsteorier, timing & placering af belønning, kontakt, samarbejde, selvkontrol, zoner, løbeøvelse, inspira-tion til hverdagsøvelser.

Deltager: Lisbeth Juhl, Tine Bergmann, Kirsten Christensen, Brian Thomsen, Sandie Bay, Michael Bay, Jesper Bønnelykke, (Henning Beier)

(Rikke Broberg,  står for forplejning har måske brug for en hjælper☺)

HAR BRUG FOR EN HJÆLPER! Grethe tager tjansen.

 • Hermed medlemstal for august 2018, de viser en lille stigning samlet set, kreds 6 har en tilbagegang på 81. 2 min
 • ProBooster - salg af foder hvor klubben kan tjene 10 kr pr store sæk foder medlemmerne køber. (Rikke) 10 Min

VI FÅR:
Mulighed for at tjene ekstra penge, uden I skal lave arbejdet, 10 kr. pr. store sæk hundefoder jeres medlemmer køber
Udbetaling af det optjente beløb hvert kvartal
Plakater, brochurer og flyers til jeres klubhus
Rabatkode til jeres medlemmer (skiftes hver 6. måned)
Infostartpakke til jeres trænere, så de er klædt godt på
Færdige opslag med tekst og billeder til Facebook
Billeder til hjemmeside
 
I SKAL BLOT:
Udlevere infostartpakker til jeres trænere
Opsætte plakater og ligge flyers/brochurer i jeres klubhus
Udlevere en rabatkode til jeres medlemmer
Ligge opslag på Facebook og/eller hjemmeside, som I får af os

Hvis vi siger ja, hvem vil så stå for kontakten. Rikke kontakter ProBooster

 • Punkter der er udskudt, fra sidste møde:
  • Ny hjemmeside, kræver en pc. (Rikke) 10 min

Efterlyse en hjemmeside redaktør i samme opslag hvor vi efterlyser en kasser.

 • Generalforsamling 2019: 20 min
  • Formand Rikke - modtager ikke genvalg
  • Næstformand Grethe - modtager genvalg
  • Kasserer Henning - modtager ikke genvalg
  • Bestyrelsesmedlem 1 Lisbeth - modtager ikke genvalg
  • Bestyrelsesmedlem 2 Jesper - modtager ikke genvalg
  • Suppleant 1 Nanna - ?
  • Suppleant 2 Sandie - ?
   1. i) Situationen mht. bestyrelsen 2019, tages med på træner mødet.
 • Vandrepokaler hvem står for at få dem samlet ind og indgraveret? 10 min.
  • Være afleveret i klubhuset senest den 29/10-18 - Rikke laver opslag på facebook og på hjemmesiden.
  • Grethe aflevere dem til indgravering
  • Jesper henter pokalerne.
  • Instruktørerne sørger for at have navne klar til de forskellige pokaler.
  • Rikke opdaterer 2017 pokallisten.
 • Evt. 15 min.
  • Grethe - efterlyser et sted hvor vi kan se hvem der har ledige pladser på holdene
  • Rikke - har ryddet op på FB
  • Administratorer på FB Henning, Jesper og Rikke.
  • Vintertræningstider - opslag på facebook og hjemmesiden Rikke spørger i trænergruppen og får tiderne på fb og hjemmesiden.
  • Træningstider 2018 (efterår per 1. oktober
   1. i) C og B hold - Brian Thomsen søndag kl 8:30 - 9:30
   2. ii) Hvalpehold - Michael Bay søndag kl. 8:30 - 10:00
 • iii) AG Begynder v. Miriam søndag kl 8.30-9.45
  AG Øvet - selvtræning. Søndag kl 10.00-11.15
 1. iv) Ag soft, Majbrit søndag 11:30 til 13.
 2. v) Rally, Majbrit søndag kl. 9:30 til 11 på bold banen
 3. vi) Konkurrence B, A og E, holdet Kirsten Christensen søndag 10:30 - 13:00
 • vii) Unghundehold . Tine Bergmann søndag kl 9:30 - 10:30
 • viii) Begynderlydighed v. Sandie Bay søndag kl 11:15 - 12:15
 1. ix) Træningsholdet, Lisbeth Juhl lørdag klokken 9:30 - 10:30

 • Næste bestyrelsesmøde den 14/11-18 hos Jesper kl 19:30.

Dagsorden 11.6.2018 hos Grethe kl 19:30, Skolevej 46a, Knabstrup.

Punkt 1-4 skal vi have på plads.

Til stede: Rikke Broberg,  Grethe Timmermann, Lisbeth Halby og Nanna Halby.

Fraværende : Sandie Bay,  Jesper Bønnelykke, Henning Beier

 1. Henning har tilbudt at tage kassérposten til vi har fundet en ny,  han deltager ikke i møder, klubarbejde, beslutninger m.v.
  1. Grethe tager kontakt til mulige emner.
 2. Klubhus
  1. byg på stedet eller flytter vi.
   1. Vi ønsker at låne pavillon på skolen mens vi bygger på nuværende sted.
  2. Nyt fra kommunen , intet nyt Grethe ringer til dem og aftaler møde.
   1. Afklaring på om vi kan låne pavillion.
   2. På mødet vil vi gerne have styr på regler i forhold til at bygge klubhus og nedrivning og bortskaffelse af det gamle klubhus.
   3. Placering af container på blodbanen.
   4. Hjælp til projektering.
   5. Punktet tages op på næste møde.
 3. Agility banen
  1. Rykker vi på blodbanen og sætter en container der.
   1. Placering af container diskuteret. Tages med til kommunen.
  2. Jesper foreslår at vi holder et møde med ag folkene.
   1. Bestyrelsen beslutter at flytte ag ned på blodbanen.
   2. Vi ønsker ikke at poste penge i at rette den nuværende bane op.
  3. Michael Bay foreslår at vi køber en 40 fods container med åbning i siden.
   1. Vi beslutter at købe 2, 20 fods containere og vil gerne have en overdækket terrasse mellem containerne. Begrundelse for 2 stk 20 fods er at vi skal have plads nok til ag udstyret og rally.
 4. Trænersituatuionen
  1. Hvor mange ønsker at få en træneruddannelse.
  2. Intet nyt pt.  
  3. Mht valg af eventuelle nye træneremner bør vi være mere kritiske, man bør kunne pege på hvilke kvaliteter pågældende har som mulig træner
 5. Resultater for hundefører der stiller op for anden klub,  skal de på facebook?
  1. Bestyrelsen mener det er op til den enkelte træner, om de vil slå resultater op for hundefører der stiller op for anden.
  2. Bestyrelsen bakker op om bekræftigelse af hundeføreres gode resultater.
 6. Ny hjemmeside DcH hjemmeside
  1. Udskydes til næste møde RIC kigger på det hun har modtaget fra sekretariat.
 7. Trænerne skal efteruddannes og bestyrelse ønsker også uddannelse.
  1. Kun til orientering.
  2. Grethe mener der er noget gratis via kommunen , hun undersøger nærmere til næste møde.
 8. Arbejdsskadeforsikring i DcH - på landsplan. I klubberne skal vi være opmærksomme på nærved ulykker.
  1. Trappen til AG skur.
 9. Haslev vil gerne afholde SM i 19, men de har brug for klubber der vil være sporlæggere
  1. Til trænerne.
 10. De nye vedtægter skal implementeres i lokale vedtægter.
  1. Grethe vil gerne kigge på det.
 11. Nøgle til udlån til hundeførere - På eget ansvar
  1. Svaret er nej.
  2. Man må tage derop de aftener der er trænere på pladsen og kontakte den træner der er til stede om det er i orden.
 12. Grill til klubben.
  1. De må bruge 1000,- på en grill.
 13. Elektronisk tidtagning,  anlæg.

Bestyrelsen ser det er en stor investering i forhold til hvor meget vi som klub skal bruge det.

Er det en god idé at kreds 6 får et tidtagningsanlæg til agility? Det diskuteres lidt frem og tilbage,  fordele og ulemper.

Hvor meget kommer vi overhovedet Til at bruge det.

Hvis vi skal betale for at låne eget anlæg.


Vil DCH Jyderup kunne have det stående? Det kan vi ikke på,  pga flytte/bygge rod.
Vil DCH Jyderup være med til at betale for vedligeholdelse?

Da klubben ligger i flytteplaner,  kan vi desværre ikke tilbyde at opbevare anlægget.

14) Evt.

Vi savner referat fra trænermødet.

Fællesmøder ønskes afholdt 2 gange om året.

Dagsorden 6 november 2017, kl 19, i klubhuset.  HENNING HAVDE EN LÆKKER KAGE MED!!

Referent: Lisbeth Halby - Ordstyrer: Rikke Broberg

Til stede: Rikke, Lisbeth, Henning

Afbud; Sandie, Jesper, Randi og Dorte

 1. Generalforsamling vi skal have besluttet dato og påbegyndt en dagsorden! 20 min.
 • Tirsdag den 30. januar 2018 kl. 19.
 • Planlægning og indkaldelse til generalforsamling inden jul - Henning har lavet udkast.
 • Hvem er på valg og ikke på valg
  • Formand, Rikke Broberg - ikke på valg
  • Kasserer - Henning - på valg - modtager gerne genvalg.
  • 1 bestyrelsesmedlem Jesper - ikke på valg
  • 2 bestyrelsesmedlemmer Dorte og Lisbeth (modtager gerne genvalg) - på valg
  • 2 suppleanter - Randi og Sandie på valg
  • revisor på valg Lisbet Redtz Juhl
  • Revisorsuppleant Miraim på valg.
 • Konkurrenceudvalg - Henning ønsker ikke at fortsætte. Majbrit og Miriam fortsætter.

Henning laver dagsorden.

 • mål for 2017 medlemstal på 75 - vi er pt 91. - vi er pt oppe på 93 medlemmer.

2) Juleafslutning - er der styr på: 0 minutter da trænergruppen har planlagt den!

Michael og Henning har styr på juleafslutningen.

2) I stedet…. Årshjul - ved trænerne at vi har sådan et? 10 min.

3) NYT klubhus - vi skal have besluttet hvad vi gør nu. Nyt eller istandsætte det nuværende. 15 min Aktion fra den 24/8-17

NYT hus - besluttet af 3 bestyrelsesmedlemmer, Henning, Lisbeth og Rikke.

Forslag om tur til Jylland, Fredericia, for at se på pavilloner. Hvad kan vi få for de penge vi har?

Det ville være optimalt hvis vi havde et klubmedlem der har forstand på at kigge på pavilloner og hvordan det er muligt at indrette med toilet og køkken i pavillionen

4) Agilitybanen - møde med Majbrit og Miriam. 15 min Aktion fra den 24/8-17

Vi er lydhøre overfor deres ønsker, banen vil blive prioriteret efter klubhus.

5) Klubtøj - Randi (Jesper)  10 min Aktion fra den 24/8-17

Udgår da både Randi og Jesper har meldt afbud

6) Pokaler - Randi har styr på at pokaler er indsamlet og sørger for at de bliver indgraveret.

7) Støvsuger til klubhuset - Rikke. 5 min

Henning køber en fin støvsuger til klubben.

8) Nøgler til klubhuset -har vi styr på dem. 5 min

Henning - har styr på nøglerne

Henning har bedt om at få numre på nøglerne, så vi ved hvor de er.

9) Skraldespande tømmes hver uge, bunden ædes af rotter, mus ….og andet! 5 min

Vi tænker at fodertønder på ca 100 liter, vil være en optimal løsning som skraldespand, på den måde undgår vi rotter og andre gnavere.

Der købes to stk. når vi finder et godt tilbud.

10) Konkurrenceplan  -  er der nogen kommentarer. 5 min Aktion fra den 24/8-17

Ingen kommentarer.

11) Leje af jord 5 min Aktion fra den 24/8-17

Rikke underskriver og sender retur.

Henning får kopi af lejeaftalen.

12) Fællesmøde, trænere og bestyrelse. 10 min

Forventningsafstemning trænere og bestyrelse imellem.

Det drejer sig om max 2 møder om året, hvor vi får fordelt opgaver.

Vi laver et møde i starten af 2018 - Februar, så er det før vi afholder konkurrence den 18/3-18.

13) Indskrivning Januar .

Indskrivning til hvalpehold onsdag den 3. januar 2018 kl. 19.

14) Forsikring og vaccination.

Bestyrelsen ønsker at vi stadig gerne vil se gyldige forsikringspapirer og vaccination.

Opstart den 7. januar, hvor Formanden sidder i klubhuset og kigger forsikringspapirer og vaccination, der vil være mulighed for at betale kontingent denne dag også.

15) Punkter til næste dagsorden. 5 min.

 • ingen punkter pt.

16) Godkendelse af referat

Godkendt af Henning Beier, Lisbeth Nielsen og Rikke Broberg.

Hvad skal gøres inden næste møde;

 • Henning sørger for nøgle til Randi
 • Henning køber støvsuger til klubben Er Købt
 • Henning laver dagsorden til generalforsamling og sender ud til bestyrelsen.
 • Henning laver opslag med indskrivning til nyt hvalpehold.
 • Rikke kigger efter tønder til affald.
 • Rikke laver opslag med opstart den 7. januar - husk papirer og kontingent.
 • Randi og Jesper mht. klubtøj.
 • Træneremner - Jesper og Dorte.
  • Tine fra B-holdet vil muligvis gerne være træner  - hun er træneruddannet. Rikke kontakter hende. Henning har spurgt Tine og hun vil godt være træner, tager hvalpehold til januar.

Mvh Rikke Broberg

Dagsorden bestyrelsesmøde den 24/8-2017 - kl. 19:30 hos Jesper;

Referat: Jesper Dirigent: Henning

Til Stede: Rikke, Lisbeth, Dorte, Henning, Randi og Jesper

 1. Nyt fra formanden - se den delte mappe!
  1. Her har vi aftalt at I selv holder jer orienteret.

N/A

 1. Konkurrence ønsker indsendes senest den 15. august 2017 - Vi ønskede at byde ind på en Eliteturnering og en A + C Konkurrence - Dorte
  1. Ønsker har Rikke sendt!

Vi har bedt om: A/C 18 Marts, B/C 2 September.

 1. Indskrivning - hvor mange hold blev det til?
  1. 2 hold et på 7 og et på 8, så både Henning og Sandie starter op.

Gennemføres onsdag og torsdag. Det gik rigtigt fint med orientering.

 1. Evaluering af hundeførerweekend.

Gennemført med et pænt overskud. Det gik rigtig fint.

 1. Opslagstavlen - er den i gang? Jesper

Nej

 1. Træneremner: Jesper og Dorte
  1. Hvor langt er I nået?

Ikke særligt langt - Jesper tager kontakt.

 1. Priser på kurser i klub-regi,fastsættes.

Dagspris: (når klubbens egne instruktører afholder kurser)

Medlemmer: 250,-

Ikke-medlemmer: mindst 250,- (instruktøren bestemmer prisen)

Forsikring: Der skal ved tilmelding være et felt hvor man kan afkrydse at man  

           har en hundeforsikring der dækker hundetræning.

 1. Stafet for livet (Sorø) weekenden uge 36, Laila gør så meget for klubben, så  klubben kunne godt give lidt tilbage, enten at medlemmer kom og gik på hendes hold, dch jyderup selv lavede et hold eller dch Jyderup tændte en række lys for hende ☺

Jesper laver et hold og sørger for opslag på FB og hjemmeside.

Klubben sponsorer et lys per klubmedlem 90 medlemmer.

 1. Status klubhus - hvad gør vi?

Brians uformelle mening er at det ikke kan betale sig at renovere huset.

Kan vi lave en nødreparation af taget alene ?

RIKKE tager kontakt til en tømrer.

 1. Klubtøj - Jesper.

Tag kontakt til et trykkeri der via en hjemmeside kan sælge produkter for os

… farve skal afgøres af bestyrelsen ved simpel flertal … klubtøj. (evt INDIGO) RANDI

 1. Evt.

Vi har fået en forespørgsel på hvorfor vi ikke flytter AG ned på boldbanen. Vi

          tager kontakt til AG og hører hvad de ønsker og hvad vi kan gøre for dem.  

          RIKKE

          Hvad gør vi for at fastholde medlemmer ? Kan det være et emne for et

          bestyrelsesmøde? (NÆSTE BESTYRELSESMØDE)

 • Er vores træning for konkurrencefokuseret
 • Hvad er årsagerne til at HF forlader os ?
 • Exiti-nterview …. gerne via mail.
 1. Godkendelse af referat

Godkendt på stedet

Datoer for næste bestyrelsesmøder er;  6/11-2017  1900 - hos Jesper

 

Dagsorden 5. Juli 2017 kl 18:30 i klubhuset.

Referat ; Jesper Dirigent ; Randi

 1. Rævebjerg
  1. Kontrakt - der er ikke givet et antal år, det finder vi ud af.
  2. De vil have 20000 - hvad får vi for dem?
  3. Container svarer de ikke på.
  4. Der skal etableres toilet mm. koster også
  5. Pavillon koster alt for meget at flytte den vi har fået tilbudt. Ifølge det firma der i tidernes morgen satte den op omkring 300.000,-, da vi skal leve op til bygningsreglementet for 2015 (tæthedskrav og isolationskrav) Jeg (Rikke) arbejder videre for at se om vi kan få dispensation.
 • Vi kan søge dispensation men pavillonen er solgt til anden side.
 • Placering af container.  Hvis vi vælger ikke at flytte til Rævebjerg.
 • Svar: vi ønsker ikke at gøre brug af tilbuddet. HENNING
 • Hvad gør vi nu:
  • En vurdering af hvilken stand klubhuset er i, kan det betale sig at reparere det ? Hvad er den forventede levetid. MICHAEL

Tekst  til FaceBook og hjemmeside:

Bestyrelsen har besluttet ikke at tage imod tilbuddet fra Mørkøv Handelsstandsforening da der ikke var hverken var besparelser eller fordele for klubben i at flytte til en ny plads på Rævebjerg.

Endvidere arbejder bestyrelsen på at få en vurdering af klubhusets tilstand med det formål at kunne vurdere om det kan betale sig at reparere og vedligeholde dette.

Der arbejdes på at udvide agilityskuret og reparere lydighedsskuret.

 1. Rallyudvalget afholder rally-lydighed overbygningen med opstart 1. september. 2017.

  I den forbindelse ønsker vi lokalforeninger der vil være værter for uddannelsen på følgende datoer:

  Modul 11.1 lørdag den 1. september v. Charlotte Johansen
  Modul 11.2 lørdag den 14. oktober v. Lene Bentzen
  Modul 11.2 søndag den 15. oktober v. Karin Sørensen
  Modul 11.3 søndag den 18. november v. Ulla Vest

  I må meget gerne svare tilbage på denne mail vedr. værtskabet så vi kan give alle deltagerne information så hurtigt som muligt.

           Vi ønsker ikke at hjælpe denne gang

 1. SMIL ?

           Evt. indhold er hundeførerweekend, start af hvalpehold (indskrivning 22/8 1830 …

           man skal møde op på dagen)

           RANDI

 1. Evt.

           

Bestyrelsesmøde tirsdag den 24. maj 2017 kl. 19 i Klubhuset, Mørkøv. 

Til stede: Rikke, Henning, Dorte,  Lisbeth,  Randi og  Jesper

Jesper online 1915

(Sandie Mandrup Bay) Sandie deltager som udgangspunkt ikke i bestyrelsesmøderne.

Dagsorden;

 1. Ordstyrer - Lisbeth Halby
 2. Nyt fra formanden
  1. Medlemstal - der er en tilbagegang i medlemstallet på 307 medlemmer. Kreds 6 har en tilbagegang på 148 medlemmer. Jyderup har pt 71 medlemmer.
  2. Landsformand - endelig fundet.
  3. Kredsformænd - skulle være på plads.
  4. DCH-shoppen - nu med flere tøjmærker.
  5. Efteruddannelse - kan vi tilbyde klubhus med forplejning disse datoer

Ikke længere relevant

 1. Rævebjerg - flytter vi eller bliver vi.
  1. Opsamling fra medlemsmøde - se referat.
 1. Møde/mail  Mørkøv Borgerforening (pris, kontrakt, vilkår, løbetid af lejemål,  deltagelse i deres bestyrelsesmøde, Dato ? Spørg ind til  

      container)  Henning,

  1. Pavillon - venter på svar fra kommunen….. 12/5 venter stadig – 24/5 intet svar.
  2. toilet - skal være handicapvenligt… udendørs
  3. Vi aftalte primært at mødes F2F
  4. Den overordnede hensigt
  5. Agility, at man træner på eksisterende arealer indtil vinterperioden, om  nødvendigt vil klubben sponsorere at agility

        kan træne i ridehal, en aften om ugen, indtil foråret 2018.

   1. Resterende hold træner på eksisterende arealer indtil 31/12-2017, hvorefter man ikke længere kan træne på

         ”marken”.

   1. Randi undersøger med Søndervang Foder hvad de skal have for deres container af ukendt størrelse (de er meeeeget lange, og blå)
   1. Hundeførerweekend ved Jesper.
    1. Infoaften til hjælpere - torsdag den 22/6-2017 kl. 19:30.
    2. Når tøj fra Landsen da C-diplomer (20-50) og konkurrencehæfter til lydighed (10)  Programmer A6 (10)
   2. Uge 17 - Arbejdsdage - trænerne meldte ikke ind med ønsker om noget der skulle fixes - så intet gjort.
   3. Vi laver en løbende opsamling af ideer til arbejdsdag -  det kunne være via en opslagstavle, elektronisk opslagstavle på FB eller

        Hjemmeside.  ……. Den bedste ide er at det bliver en fysisk tavle i klubben.  JESPER

   1. Sproget i DcH
    1. lokalt og på landsplan - jævnfør brev fra Kreds 4’s formand. (sendt til jer på mail 18/4-17)
    2. Vi har som bestyrelse en forpligtelse(…. Når det gælder lokale forhold) til at italesætte at det drejer som frivilligt arbejde så derfor skal man holde en pæn tone.
   2. Nyt fra diverse. udvalg:
    1. Konkurrenceudvalget …. Der vil blive afholdt et møde i nær fremtid.
    2. Trænerne (Dorthe)(se referat)

   Konkurrencebøger – lydighed HENNING

   Trænere opfordres til at hente bog sammen med HF og gennemgå den og online systemet … husk underskrift er via et bestyrelsesmedlem

   1. Planlægning af og indbydelse til sommer afslutning - hvem står for det.
   2. Er der indskrivning til august - Trænergruppen, er der plads til at vi tager nye ind.  22/8 kl. 1930.

   Sandie tager hvalpehold. Fra bestyrelsen stiller: RIKKE

   Træneremner – Dorte, Jesper skal lave oplæg og tage kontakt til potentielle emner.

   Brian og Michael laver sommersjov 4/7 … incl. Mad.

   Kurser intern/ ekstern:

   • Randis kursus fik ros.  
   • Randi vil gerne afholde et dogdancing kursus, datoer tilgår.

                En passende mængde grej bliver stillet i depotrummet ved døren, resten placeres hos  Jesper

                

   1. Konkurrence Ønsker (skal være indsendt senest 15. august 2017)

   Ideen er at byde ind på Eliteturning og en  A+C  konkurrence

    1. Dorte sørger for at spørge i trænergruppen.
   1. Evt.
   2. Forslag at møderne afholdes 1930 …. Ok

    Jesper har kage med næste gang

    1. Ordet er frit!

    Datoer for de næste bestyrelsesmøder er; 24/8-2017 - I klubben og 6/11-2017 - I klubben

    Racer i DcH-Jyderup

    Ingen billeder

    Skellingsted, sekundær træningsplads

    DcH Jyderup findes på Skamstrupvej 18B.

    Vi har også en sekundær træningsplads 

    på Åmosevej i Skellingsted.

    Afstanden fra vores klub i Mørkøv

    er ca. 8 km'er. 

     

    Se kort fra Google Maps HER!

     

    Vi har 333 gæster og ingen medlemmer online